Gå videre til innhold
Krever ekstra rovdyrjakt også denne våren

Pressemelding -

Krever ekstra rovdyrjakt også denne våren

Ekstra innsats våren 2014 førte til at færre sau og lam ble tatt av rovdyr. Bondelaget krever at Klima- og miljøministeren følger opp med nye uttak av rovdyr før dyr slippes på beite slik at tapene går ned også i kommende beitesesong.

Etter vinterens lisensjakt er kun 51 jerv av totalkvoten på 134 dyr tatt ut. I fjellområdene i Sør-Norge var det store tap av sau til jerv i fjor. Dette gjelder spesielt indre deler av Sogn mot Oppland og i Nordre deler av Hedmark hvor bestanden i flere år har ligget over målet. – Norges Bondelag krever at Klima- og miljøministeren sørger for nødvendig uttak av jerv utover våren, slik at jervebestanden kommer ned på Stortingets mål, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

– Rovdyrtap gir store dyrelidelser og medfører stort psykisk stress for dyreeierne. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har et ansvar for å bidra til at tapene og lidelsene blir så små som mulig og vi forventer at hun følger opp med nye tiltak før beitesesongen, sier Bartnes.

Glad for tap av færre sau og lam
Tall fra Miljødirektoratet viser at det i 2014 ble søkt om erstatning for 10 000 færre sau og lam tatt av rovvilt enn i 2013. Det var i alt 1672 sauebønder som søkte om rovdyrerstatning for 45 336 sau i 2014. Dette er en nedgang på om lag 18 % sammenliknet med 2013.

– Selv om det også i 2014 var områder med store tap, er det positivt at det totale rovdyrtapet på sau som beiter i utmark i Norge har gått ned, sier Bartnes.

Uttak av rovdyr i beiteområdene virker
– Det at bestanden av gaupe og jerv nå ligger lavere enn tidligere og at Miljødirektoratet sørget for uttak av seks bjørner og fem ulver før beitesesongen 2014 har helt klart virket positivt, sier Bartnes og legger til at hannbjørner som holder til utenfor binneområdene tar mye sau. Et målrettet uttak av slike hannbjørner har erfaringsvis gitt gode resultater.

På samme måte er uttak av ungulver som kommer fra Sverige utover våren og forsommeren viktig. Det er nødvendig å ta ut disse individene før de etablerer seg og gjør store skader i saueflokkene.

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055