Gå videre til innhold
Mer matproduksjon på norsk jord

Pressemelding -

Mer matproduksjon på norsk jord

- Norske bønder skal levere på bestillingen fra stortingsflertallet om å produsere mer mat på den jorda vi har i Norge. Da må hele landet brukes, og alle bøndene må få mulighet til å satse, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Jordbrukets krav har en ramme på 950 millioner kroner, finansiert med overføringer over statsbudsjettet og økte inntektsmuligheter i markedet.

Redusert inntektsavstand viktigste virkemiddel

- Kravet om økte inntektsmuligheter på 24 200 kroner per årsverk vil bidra til å redusere inntektsavstanden til andre grupper. Det må til for å styrke lønnsomheten og for å bruke jorda der den er. Dette er en klar invitasjon til regjeringa, sier Bartnes.

Aktivt landbruk over hele landet er løsningen og det må stimuleres til økt matproduksjon for en voksende befolkning.

- Det er viktig å beholde og videreutvikle særpreget ved det norske landbruket. Det handler om hvilket landbruk Norge skal ha. Trygg mat, friske dyr og levende bygder. Vi er stolte over at norske råvarer og et vakkert kulturlandskap danner grunnlag for titusen arbeidsplasser i næringsmiddelindustri, reiseliv og andre næringer over hele landet, avslutter Bartnes.

Framtidas matproduksjon skal produseres på en bærekraftig måte og med minst mulig klimaavtrykk.

Fakta om jordbrukets krav:

  • Kravet har ei ramme på 950 millioner kroner.
  • Rammen er finansiert gjennom en økning i budsjettoverføringene på 490 millioner kroner.
  • Kravet forutsetter økte inntektsmuligheter i markedet på 380 millioner kroner. Det vil kunne øke prisen på et års forbruk av norsk mat for en person med 80 kroner, eller 320 kroner for en familie på fire.
  • I tillegg kommer inntektsvirkning fra jordbruksfradraget på 55 millioner kroner og overførte midler fra 2014-budsjettet på 25 millioner kroner.
  • Et innfridd krav vil gi bonden en gjennomsnittlig inntektsmulighet på 24 200 kroner per årsverk. Andre grupper i samfunnet forventer en inntektsvekst i 2016 på 16 100 kroner. Inntektsmuligheten vil bidra til å redusere inntektsavstanden til andre grupper.
  • Kravet er basert på en kronemessig lik inntektsutvikling sammenliknet med andre grupper. Prosentvis utvikling vil ikke bidra til å redusere avstanden siden bondens inntekt i utgangspunktet ligger lavt.
  • Kravet fremmes av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på vegne av jordbruksnæringa. Staten vil komme med sitt tilbud 5.mai. Forhandlingene skal være avsluttet senest 15. mai.

Kravdokumentet er vedlagt denne pressemeldingen

Kontaktpersoner: 

Leder Lars Petter Bartnes: 900 84 576

1. nestleder Kristin Ianssen: 951 83 787

2. nestleder Brita Skallerud: 924 57 780

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen: 975 99 866

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055