Gå videre til innhold
Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag
Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag

Pressemelding -

Ulvenederlag for regjeringa

Regjeringa får ikke støtte for sitt forslag om å endre naturmangfoldloven. – Norges Bondelag har hele tida sett det som viktig å sette en stopper for dette politiske spillet.

- Regjeringa har i flere måneder skjøvet ei snever tolkning av jussen foran seg for å omgå vedtatt rovviltpolitikk, og jeg er glad et flertall på Stortinget setter en stopper for det, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Flertallet i energi- og miljøkomiteen viser til at det er hjemmel for lisensfelling i den eksisterende loven. Flertallet instruerer også regjeringa til konkrete endringer i rovviltforskriften, for å kunne gjennomføre Stortingets vedtatte ulvepolitikk.

Dårlig politisk håndverk

- Når energi- og miljøkomiteen avviser forslaget, viser det at det er for dårlig politisk og juridisk håndverk av regjeringa. Dessverre har regjeringa greid å hale ut denne prosessen så langt at presset på beitenæringa også i år er større enn politisk vedtatt, og jeg frykter at vi i årets beitesesong vil se store dyrelidelser som følge av at vi har flere ulver i norsk natur enn det Stortinget har lagt opp til, understreker Frogner.

Forslaget om å endre naturmangfoldloven ble reist av regjeringa i februar. I dag ble altså forslaget avvist. Flertallet i komiteen ber regjeringa oppfylle Stortingets vedtatte ulvepolitikk, og viser til innspill fra flere hold om at jussen er tolka altfor snevert.

Ei lovendring vi ikke trenger

- Det viser det Norges Bondelag og flere juridiske miljøer lenge har sagt, at dette er ei lovendring vi aldri har hatt bruk for. Det er handlingsrom i det eksisterende lovverket for å felle flere ulver slik at rovviltforliket blir oppfylt, og jeg er glad Stortinget setter en stopper for det tullet regjeringa har bedrevet de siste månedene, sier Einar Frogner.

Høsten 2016 vedtok rovviltnemndene på Østlandet å ta ut fire familiegrupper av ulv for å komme ned på det vedtatte bestandsmålet. Likevel avviste klima- og miljøminister Vidar Helgesen rovviltnemndenes vedtak i desember samme år med begrunnelse om at det ikke fantes grunnlag i naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen til å gjennomføre det.

Glad Stortinget tar ansvar

- Måneder med politisk narrespill fra regjeringa har dessverre ført til at vi ikke har kommet ned på bestandsmålet for ulv i Norge, et bestandsmål regjeringspartiene selv var med på å vedta våren 2016. Jeg er fornøyd med at Stortinget tar ansvar for rovviltforvaltninga når regjeringa feiler, sier Frogner.

Han er sterkt kritisk til den uroen regjeringa har skapt med den politiske håndteringa av ulveforliket.

- Nå har Stortinget avvist dette forslaget, og regjeringa må nå følge opp Stortingets forslag slik at vi unngår en ny beitesesong med store rovdyrtap og begrensa muligheter til å ha dyr på utmarksbeite, avslutter styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Kontakt:

Styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner tlf 976 96 163

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055